BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ

A- Aday Taahhüdü :

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi almayı hak edinceye kadar ilgili belgelendirme programının şartlarına uyacağımı, değerlendirme için gerekecek her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacağımı,
 • Sınav esnasında ve sonrasında sınavın gizliliğini, güvenilirliğini zedeleyecek hiçbir bilgi alış verişinde bulunmayacağımı,
 • Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunmayacağımı (ör. kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.), bu davranışlarda bulunmam halinde sınavımın iptal edileceğini bildiğimi,
 • İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunacağıma, Sınav merkezi tarafından kabul edilebilir mazeretler dışında( mücbir sebepler ) sınava katılmadığım taktirde, (bir defadan fazla olmamak kaydıyla) sınav hakkımın kullanılmış olarak kabul edileceğini,
 • Belgelendirme programının şartlarına, sınav kurallarına ve iş güvenliği kurallarına eksiksiz uyacağımı aksi halde bu durumun sınavımın iptaline sebep olacağını bildiğimi,
 • Sınav başvurusunun kesin kabulü onaylandıktan sonra, ödemiş olduğum sınav ücretinin geri iade edilmeyeceğini bildiğimi,
 • Sınav sonuçlarına ilişkin yapacağım itirazları, sonuçların açıklanmasını takiben 7(yedi) gün içinde yapabileceğimi, bu sürenin geçirilmesi durumunda sınavlara ilişkin yapılacak itirazların kabul edilmeyeceğini, tüm yasal sorumlulukların münhasıran tarafıma ait olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.

B- Belgeli Kişinin Yükümlülükleri:

 • Belge almaya hak kazandığım taktirde;
 • Belge kullanım hakkının kapsam dahilinde bana, sertifika mülkiyetinin ise TAF BELGELENDİRME’ye ait olduğunu kabul ettiğimi,
 • Belgemi kapsamı dahilinde ve yasal düzenlemelere uygun olarak kullanacağımı,
 • Belgelenin geçerliliği devam ettiği sürece TAF BELGELENDİRME’nin hükümlerine uymakta yükümlü olduğumu,
 • Belgeyi TAF BELGELENDİRME’ye zarar verecek bir şekilde ya da belgeyi yanıltıcı olacak şekilde kullanmayacağımı,
 • TAF BELGELENDİRME; MYK ve TÜRKAK kuruluşları hakkında yanıltıcı ve gerçek dışı beyanlarda bulunmayacağımı,
 • TAF BELGELENDİRME’ye beyan ettiğim/teslim ettiğim kişisel bilgilerimin, tüm evrak ve dokümanların doğruluğunu, kişisel bilgilerimde bir değişiklik olduğunda, TAF BELGELENDİRME’ye yazılı başvurarak güncelleyeceğimi,
 • Belgemi farklı kişi ya da kuruluşlar tarafından kullanılamayacağını,
 • Belgemi yasal mevzuatlara ve belgelendirme programı şartlarına aykırı kullandığımın TAF BELGELENDİRME tarafından belirlenmesi durumunda belgemin askıya alınıp, bana tanınan 1 (bir) ay içerisinde hatamın telafisini edememem durumunda iptal edilebileceğini,
 • TAF BELGELENDİRME’nin Web sitesinde yayınlanacak Ulusal Yeterliliklerin revizyonu sebebiyle belgelendirme şartlarında yapılacak değişikliklere riayet edeceğimi ve ön bildirim olarak kabul ettiğimi,
 • Hizmet sunumuma ilişkin veya bunları etkileyebilecek kişisel durumundaki tüm değişiklikleri ve hizmet sunumunun geçici olarak veya tamamen durması ve aksaması halinde bu hususu gecikmeksizin TAF BELGELENDİRME’ye yazılı olarak bildireceğimi,
 • Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitemi etkileyebilecek yani mesleğimi icra edemez duruma geldiğim durumları TAF BELGELENDİRME’ye gecikmeksizin bildireceğimi,
 • Belgemin yasal ve/veya haklı nedenlerle askıya alınması veya iptali durumunda, belgeyi kullanmaya derhal son vereceğimi ve TAF BELGELENDİRME’nin verdiği tüm belge ve eklerini iade edeceğimi,13. Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce TAF BELGELENDİRME’ye başvurmayı, gerektiğinde TAF BELGELENDİRME’nin itiraz ve şikâyet süreçlerini gerçekleştirmeyi; bunlardan sonuç alamadığım takdirde yargı yoluna gitmeyi,
 • Belgemi TAF BELGELENDİRME merkezinden teslim almayı, farklı adreste teslim istediğimde teslim giderlerini ödemeyi,
 • TAF BELGELENDİRME web sitesinde sınav hizmeti ücretlerinin yayınlandığını bildiğimi, sınav hizmet bedelini kabul ettiğimi, sınav hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, web sitesinde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacağını bildiğimi,
 • Sınav, belgelendirme, yeniden belge basımı, sınavlı ve sınavsız belge yenileme ile ilgili ücretlendirme detaylarına web adresinden ( tafbelge.com ) ulaşabileceğimi,
 • Kapsam genişletme/birim tamamlama sınavlarında sadece ilave olarak varsa zorunlu oldukları ve girmek istedikleri birimlerin güncel ücretini ödeyeceğimi,
 • Belge yenileme işlemlerinde sınav yapılmasını gerektiren durumlarda belirlenmiş ücret tarifesinde belirtilen sınavlara ait olan ücret alınacağını,
 • Belgemin geçerlilik süresi dolduğunda, 15 (on beş) iş günü içerisinde TAF BELGELENDİRME’ye verilen belgeyi iade etmekle yükümlü olduğumu daha sonrasında tekrar başvurarak belgelendirme sürecini yeniden başlatabileceğimi,
 • Belgemin kaybolması, yırtılması veya okunamaz hale gelmesi durumunda TAF BELGELENDİRME’ye ıslak imzalı bir dilekçe/talep yazısı sunması ve ilgili belge ücretini yatırması ile yeniden belge basım talebinde bulunabileceğimi,
 • Gözetim için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini, belge gözetim tarihlerinde gerekli tüm şahit evrakları TAF BELGELENDİRME’ye doğru ve zamanında ulaştırma konusunda tüm sorumlulukların bana ait olduğunu,
 • Belge gözetim için gerekli evrakların eksikliğinin tespit edilmesi halinde, gerekli evrakları tamamlamam için 15 (on beş) iş günü olduğunu, bu süre zarfında gerekli evrakları tamamlamazsam belgemin askıya alınacağını,
 • Belgemin askıya alınması durumunda; belgemin en fazla belge süresi kadar askıda kalacağını, belge geçerlilik süresine kadar gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirir ve kanıtları sunarsam belgemin askıdan ineceğini,
 • Belgemin askıya alınması veya iptali durumlarında belgenin kullanımına ve belgelendirmeye atıf içeren tüm birimlerine son verildiğinin, belgenin iptal edilmesi durumunda belgenin aslını kuruluşa en yakın zamanda iade edilmesi gerektiğinin eğer iadesi yapılmaması durumunda tüm sorumlulukların bana ait olduğunu,
 • Askıya alınan veya iptal edilen belgelerde ücret iadesi yapılmayacağını,
 • TAF BELGELENDİRME logo/markasının kullandırma hakkının sadece TAF BELGELENDİRME kuruluşuna ait olduğunu,
 • TAF BELGELENDRİME marka/logosu üzerinde renk, boyut ve biçim değişikliği yapmayacağımı,
 • Belge üzerindeki marka/logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanmayacağımı,
 • Belge üzerinde yer alan Marka/logoları sadece belge kapsamında kullanacağımı,
 • Marka/logolar 3. kişilere devretmeyeceğimi,
 • Marka/logolar, basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarda, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında tek başına kullanamayacağımı,
 • Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde Marka/logoların kullanımını duracağını,
 • TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamayacağımı,
 • Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

C- TAF BELGELENDİRME’nin Yükümlülükleri:

 • Belgelendirme sınavı başvuru şartlarını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde tafbelge.com de ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekten,
 • Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmaktan,
 • Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında tafbelge.com , telefon ve e-posta vasıtalarından en az biriyle bilgilendirmekle,
 • Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle,
 • Belgelendirmeye esas teşkil eden tüm şartlar hakkında e-posta, sms veya telefon ile adayları bilgilendirmekle,
 • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge almaya hak kazanan kişilere değişen şartlara uymaları konusunda, tafbelge.com ’da e-posta veya sms ile bilgilendirmekle,
 • Kapsam daraltma ve genişletmeye yönelik talepleri ilgili belgelendirme programı kurallarına uygun olarak zamanında ele almayı,
 • Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
 • 6698 numaralı KVKK kanunu gereği TÜRKAK ve MYK Mesleki Yeterlilik kapsamında belge almak için talepte bulunan tüm adayların TAF BELGELENDİRME ile paylaşmış olduğu ve belgelendirme sürecindeki kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.
 • TAF BELGELENDİRME sınav ve belgelendirme süreçlerinin yerine getirilebilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için TÜRKAK ve MYK ile yapılan akreditasyon ve yetkilendirme sözleşmeleri gereği adaylara ait verileri TÜRKAK ve MYK ile paylaşmakla yükümlüdür. Bununla birlikte şirket bazında yapılan başvurularda, adayların başarı durumlarını şirket idari personeliyle paylaşmaktadır.
 • TAF BELGELENDİRME personeli tarafından adayların kişisel verileri a belirtilen şartlar hariç yasal bir durum söz konusu olmadığı sürece farklı bir şahıs/kurum ile paylaşmamaktadır. Kişisel veriler ve kayıtlar 10 yıl, TAF BELGELENDİRME tarafından muhafaza edilmektedir. Bu sürenin sonunda TAF BELGELENDİRME tarafından imha edilmektedir.
 • Bu sözleşme, TAF BELGELENDİRME tarafından yazılı bildirim yapılmadığı sürece belge kullanım süresi dolana kadar geçerlidir. Sözleşmeye aykırı durumların ortaya çıkması durumlarında yasal süreçler için Ankara Mahkemeleri sorumludur.

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.