TARAFSIZLIK ve KALİTE POLİTİKASI

Ölçme ve Değerlendirme;

 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağladığımızı,
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek şekilde ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştireceğimizi,
 • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edildiğini,

Fırsat Eşitliği;

 • Başvuru sahipleri ve adayların verdiğimiz hizmetlere erişebilmesi için, hiçbir haksız ön koşul, aşırı mali şart, bir birlik ya da gruba üye olunması gibi sınırlayıcı ve engelleyici şartlar koymayacağımızı,
 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri aldığımızı,
 • Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağladığımızı,
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate aldığımızı,

Kalite Güvencesinin Sağlanması;

 • Meslek etiğine, tüm yasal zorunluluklara ve TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardının belirttiği şartlara uygun faaliyet göstereceğimizi,
 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde kaliteli, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunduğumuzu,

İç Doğrulama;

 • Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belge sahibi olabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirdiğimizi,
 • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağladığımızı,
 • İç doğrulama faaliyetlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağladığımızı,

İtiraz ve Şikâyetlerin değerlendirilmesi;

 • Ölçme ve değerlendirme kararlarına ilişkin adayın itiraz edebilmesinin sağladığımızı,
 • Adayın itirazının farklı bir değerlendiriciye incelettirileceğini,

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Risk Yönetimi;

 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edildiğini,
 • Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymalarının sağlandığını,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasının sağlandığını,

Personel Eğitimi ve Geliştirme;

 • Tüm personelimizin, görev tanımları ile tutarlı olarak, bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olduğunu,
 • Tüm yeni personelin, oryantasyon eğitimi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği eğitimine tabi tutulduklarını,
 • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlandığını,

Belgelerin Kötüye Kullanımını Engelleme;

 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasını hızlı ve tarafsız olarak ele aldığımızı ve sonucu ilgiliye bildirdiğimizi,
 • Kötüye kullanma soruşturmalarının kayıt altına alındığını,
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulduğunu,

Uygun Olmayan Faaliyetler;

 • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için iç tetkik faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini,
 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve bir daha tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirildiğini,

Tarafsızlığın Sağlanması ve Her Türlü Çıkar Çatışmasının Önlenmesi;

 • Ücretlendirme konusunda hiçbir adaya farklı bir ücret politikası uygulamayacağımızı,
 • Tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı zedeleyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı ve ayrımcılığa sebep olmayacağımızı,
 • Üst yönetim üyeleri ile personellerimizin tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir baskı unsuruna asla müsaade etmeyeceğimizi,
 • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerle yönelik tarafsızlığımızı ve adilane tutumumuzu koruyacağımızı,
 • Tarafsızlığımızı ve adilane tutumumuzu garanti altında tutacak tüm önlemleri aldığımızı,

beyan eder, tüm yönetim sistemimizin bu hususları garanti altına almak için oluşturulduğunu taahhüt ederiz.GENEL MÜDÜR

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.