ÜCRET POLİTİKASI

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ilişkin sabit, değişken ve malzeme maliyet analizini sınav senaryolarına göre örneklendirerek hesaplamış, kâr oranlarını tespit etmiş ve ücret politikasını bunlara göre belirlenmiştir. Ücret tarifesi belirlenmesinde aynı alanda belgelendirme yapan diğer kuruluşların belirlediği sınav ücretlerinin çok üzerinde veya altında olmamasına dikkat edilmektedir.

Ücret tarifemiz herkese eşit olarak uygulanmakta olup ilan edilen ücretler dışında başka ücret talep edilmemektedir. Ücretler ulusal yeterlilik, yeterlilik birimi ve sınav türü bazlı olarak ayrılmıştır.

Sınavlar boyunca kullanılacak her türlü kaynak (insan kaynağı, teknik fiziki kaynaklar, malzeme ve sınav gereçleri) sınav ücretine dâhil edilmiş olup maliyetler TAF BELGELENDİRME tarafından karşılanmaktadır.

GENEL KURALLAR

 • Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
 • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
 • Belgelendirme ücretleri Tüketici Fiyat Endeksindeki değişimleri dikkate alarak TAF BELGELENDİRME Üst yönetim toplantıları ile belirlenir. Bu belirleme sonucunda ücretlendirme asla aşırı mali şartlara dayandırılmamaktadır.
 • Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı ve Ulusal Yeterliliğin açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
 • Belgenin kargo, posta, ulaşım ücret bedeli ayriyeten aday tarafından karşılanacaktır.
 • Başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılabilen ücretsiz 1 (bir) sınav hakkı, aday teşvik kapsamında sınava başvurması durumunda ücretsiz 2 (iki) sınav hakkı mevcuttur. Aday bu sınav hakkını tekrar başvuru sürecine katılarak kullanır.
 • Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday, ilgili sınav hakkını kaybeder ve sınavdan başarısız sayılır. Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.
 • Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, TAF BELGELENDİRME’de yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir.

BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

 • Belge masraf karşılığı 200 TL’dir. (KDV’den muaftır.) Sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez.
 • Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir.
 • Belge masraf karşılıkları sınav ücretinden bağımsız olarak MYK adına emaneten (gelir kaydedilmeden ve vergilendirilmeden) tahsil edilmektedir.
 • Belgenin kaybolması veya yırtılması durumunda yeni istenecek olan belgenin ücreti belge masraf karşılığı kadardır.

BELGE ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge ’de belirlenmiştir.

ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

 • Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.

DİĞER HUSUSLAR

 • Yabancı uyruklu veya belgelerini Türkiye Cumhuriyeti resmi dili dışında farklı bir dilde isteyen adayların belgeleri istenilen dilde düzenlenebilir. Ancak farklı bir dilde talep edilen belge için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile görüşülüp o günün şartlarında ücret tarifesi ne kadar ise adaydan talep edilecektir.
 • Engelli veya itina gösterilmesi gereken adayın (okutman, yeminli tercüman, yeminli işaret dili tercümanı) sınavları ayrı ve tek gerçekleştirilir. Bu çerçevede hizmete ihtiyaç duyan adaylardan teknik hizmet bedeli ayriyeten talep edilir.GENEL MÜDÜR

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.